شرایط رزرو و عودت

رزرو

در صورتي كه دانشجو بعد از ثبت نام و يا بعد از شروع كلاس ويا قبل از جلسه دوم از ادامه كلاس در همان ترم انصراف و يا مشكلي براي نامبرده پيش آيد مي‌تواند كلاس خود را براي ترم آتي با همان شهريه رزرو نمايدضمناً مبلغ 100,000 ريال جهت رزرو كردن و هزينه صدور قبوض ثبت نام مجدد و كارت دانشجويي، كارت و هزینه بيمه از دانشجو دريافت مي‌گردد  ولي بابت كلاس هيچگونه هزينه‌اي دريافت نمي‌گردد و هزينه پرداختی به صورت امانت تا ترم آتي نزد موسسه نگهداري مي‌شود. اعتبار رزرو فقط يكسال مي باشد.
دقت فرمائید قبل از از شروع كلاس ترم جديد زبان آموز موظف مي باشد به مركز آموزش مراجعه و ثبت نام خود را ازحالت رزرو خارج و با تعیین سطح مجدد ساعت كلاس ترم جديد را مشخص نمايد.
عودت

موسسه بين المللي كيش Way براي اولين بار در ايران شهريه دانشجويان معترض و ناراضي را طبق تعرفه ذيل عودت مي نمايد.
1-  بعد از ثبت نام با کسر 20%  الباقی شهریه عودت می شود.
2-  قبل از شروع کلاس و روز شروع کلاس کسر  30%
3- بعد از شروع کلاس قبل از جلسه دوم کسر % 40
4- بعد از شروع کلاس قبل از جلسه سوم کسر  50%
5- بعد از رزرو و انصراف از رزرو کسر 50%
6- بعد از اتمام جلسه سوم تحت هیچ شرایطی عودت صورت نمی گردد.

1397/04/22
: 5 : 1

نظرات


اولین نظر را شما ثبت کنید!


لطفا دیدگاه خود را بنویسید